تخت بستری

56

قیمت 56

تخت تیلت

قیمت

تخت بستری بیمار

قیمت 1,900,000

تخت بستری برقی

قیمت 5,900,000

تخت بستری 4

قیمت 3,100,000

تخت بستری 3

قیمت 3,900,000

تخت بستری 3 شکن

قیمت 3,200,000

تخت بستری 2

قیمت 3,800,000

تخت بستری 2 شکن

قیمت 2,200,000

تخت بستری 1

قیمت 7,500,000

تخت بستری 1 شکن

قیمت 1,400,000

تخت آسایشگاه

قیمت 1,900,000

تخت ای سی یو

قیمت 16,800,000

تخت اطفال

قیمت 2,100,000

تخت PICU مدل 1020V2

قیمت 9,240,000

تخت PICU مدل 1090

قیمت 17,600,000

تخت ICU

قیمت 16,280,000

تخت ICU و CCU مدل 4091

قیمت 13,200,000

تخت ICU و CCU مدل 4090EC1

قیمت 17,400,000

تخت ICU و CCU مدل 4091 V3

قیمت 26,400,000

تخت CCU

قیمت 12,600,000