تخت بستری

 

تخت دیالیز

تومان

56

تومان 56

تخت دیالیز

تومان

تخت دیالیز

تومان

تخت تیلت

تومان

تخت بستری 3

تومان

تخت بستری 4

تومان

تخت بستری بیمار

تومان 1,900,000

تخت بستری برقی

تومان 5,900,000

تخت بستری الکتریکی

تومان 2,900,000

تخت بستری 4

تومان 3,100,000

تخت بستری 3

تومان 3,900,000

تخت بستری 3 شکن

تومان 3,200,000

تخت بستری 2

تومان 3,800,000

تخت بستری 2 شکن

تومان 2,200,000

تخت بستری 1

تومان 7,500,000

تخت بستری 1 شکن

تومان 1,400,000

تخت آسایشگاه

تومان 1,900,000

تخت ای سی یو

تومان 16,800,000

تخت اطفال

تومان 2,100,000

تخت PICU مدل 1020V2

تومان 9,240,000

تخت PICU مدل 1090

تومان 17,600,000

تخت ICU

تومان 16,280,000

تخت ICU و CCU مدل 4091

تومان 13,200,000

تخت ICU و CCU مدل 4090EC1

تومان 17,400,000

تخت ICU و CCU مدل 4091 V3

تومان 26,400,000

تخت CCU

تومان 12,600,000

تخت بستری 3

تومان

تخت بستری 2

تومان

تخت بستری 1

تومان

تخت بستری

تومان

تخت بستری

تومان