تخت بستری

56

قیمت : 56

تخت بستری بیمار

قیمت : 1,900,000

تخت بستری برقی

قیمت : 5,900,000

تخت بستری الکتریکی

قیمت : 2,900,000

تخت بستری 4

قیمت : 3,100,000

تخت بستری 3

قیمت : 3,900,000

تخت بستری 3 شکن

قیمت : 3,200,000

تخت بستری 2

قیمت : 3,800,000

تخت بستری 2 شکن

قیمت : 2,200,000

تخت بستری 1

قیمت : 7,500,000

تخت بستری 1 شکن

قیمت : 1,400,000

تخت آسایشگاه

قیمت : 1,900,000

تخت ای سی یو

قیمت : 16,800,000

تخت اطفال

قیمت : 2,100,000

تخت PICU مدل 1020V2

قیمت : 9,240,000

تخت PICU مدل 1090

قیمت : 17,600,000

تخت ICU

قیمت : 16,280,000

تخت ICU و CCU مدل 4091

قیمت : 13,200,000

تخت ICU و CCU مدل 4090EC1

قیمت : 17,400,000

تخت ICU و CCU مدل 4091 V3

قیمت : 26,400,000

تخت CCU

قیمت : 12,600,000