تخت بستری بیمار مکانیکی

قیمت اصلی : تومان قیمت : تومان
موجود

تخت بستری بیمار مکانیکی

قابلیت ها

تخت CCU

قیمت 522   بازدید

تخت بیمارستانی اطفال

قیمت 377   بازدید

تخت دامپزشکی

قیمت 752   بازدید