تخت معاینه تاشو

قیمت اصلی : تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه تاشو

قابلیت ها

تخت معاینه برقی

قیمت 695   بازدید

تخت ژنیکولوژی برقی

قیمت 743   بازدید

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 715   بازدید

تخت معاینه مامایی

قیمت 898   بازدید