تخت معاینه زنان زایمان

قیمت اصلی : 19,200,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه زنان زایمان

قابلیت ها

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 1247   بازدید

تخت پزشک زنان

قیمت 1290   بازدید

تخت معاینه تاشو

قیمت 1246   بازدید

تخت معاینه برقی

قیمت 1219   بازدید