تخت معاینه زنان زایمان

قیمت اصلی : 19,200,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه زنان زایمان

قابلیت ها

تخت معاینه زنان

قیمت 706   بازدید

تخت معاینه زنان زایمان

قیمت 720   بازدید

تخت ژنیکولوژی برقی

قیمت 743   بازدید

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 717   بازدید