تخت معاینه ژنیکولوژی

قیمت اصلی : 13,400,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه ژنیکولوژی

قابلیت ها

تخت ژنیکولوژی مکانیکی

قیمت 470   بازدید

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 501   بازدید

تخت ژنیکو ساده

قیمت 479   بازدید

تخت ژنیکو برقی

قیمت 447   بازدید