تخت معاینه بدون شكن

قیمت اصلی : 720,000 تومان قیمت : -5,140,080,000 تومان
موجود

تخت معاینه بدون شكن

قابلیت ها

تخت معاینه برقي

قیمت 393   بازدید

تخت معاینه فیزیوتراپی

قیمت 296   بازدید

تخت معاینه پایه چرخ دار

قیمت 361   بازدید

تخت معاینه پایه چرخدار

قیمت 361   بازدید