تخت معاینه بدون شكن

قیمت اصلی : 720,000 تومان قیمت : -5,140,080,000 تومان
موجود

تخت معاینه بدون شكن

قابلیت ها

تخت معاینه تمام استیل

قیمت 488   بازدید

تخت معاینه سر متحرک

قیمت 427   بازدید

تخت معاینه پایه چرخدار

قیمت 446   بازدید

تخت معاینه هیدرولیک

قیمت 425   بازدید