تخت معاینه تزریقات

قیمت اصلی : 640,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه تزریقات

قابلیت ها

تخت معاینه دو شکن

قیمت 373   بازدید

تخت معاینه‌ی بدون شکن

قیمت 321   بازدید

تخت معاینه پزشکی

قیمت 368   بازدید

تخت معاینه بدنه فلزی

قیمت 304   بازدید