تخت معاینه پایه چرخدار

قیمت اصلی : 2,950,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه پایه چرخدار

قابلیت ها

تخت معاینه تزریقات

قیمت 1194   بازدید

تخت معاینه پایه چرخ دار

قیمت 1113   بازدید

تخت معاینه پایه هلالی

قیمت 1245   بازدید

تخت معاینه پرتابل

قیمت 1178   بازدید