تخت معاینه پایه چرخدار

قیمت اصلی : 950,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه پایه چرخدار

قابلیت ها

تخت معاینه بیمار

قیمت 437   بازدید

تخت معاینه ساده

قیمت 600   بازدید

تخت معاینه فیزیوتراپی

قیمت 316   بازدید