تخت معاینه پایه مورب

قیمت اصلی : تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه پایه مورب

قابلیت ها

تخت معاینه چرخ دار

قیمت 631   بازدید

تخت معاینه بیمار

قیمت 685   بازدید

تخت معاینه پزشکی

قیمت 685   بازدید

تخت معاینه معمولی

قیمت 709   بازدید