تخت مامایی

اهميت تخت هاي مامایی

چرا تخت هاي مامایی اهميت دارند ؟
 
 اولين موضوعي که براي يک بيمار مهم است تختي است که روي آن قرار مي گيرد، قبل ازآن که موارد ديگر بيمارستان برايش اهميت داشته باشد.
دليل اين امر به خاطر اين است بيمار احساس امنيت و آرامش خاطر پيدا مي کند وقتي که تختي که روي آن قرار دارد خوب و مناسب است.
بخصوص تخت هايي که به منظور زايمان و مامايي  مورد استفاده قرار مي گيرند.
چرا که بيمار به عنوان مادر نگران جنين خود مي باشد و مي خواهد از هر لحاظ آسوده خاطر باشد.
پس بايد تخت هايي که در زمينه مورد استفاده قرار مي گيرند از نوع بهترين خود باشند.وقتي تخت مامايي از هر لحاظ استاندارد باشند،
خود ماما و پزشک زنان نيز به راحتي و کمترين مشکل مي تواند کار خود را انجام دهد.پس اين امري دو منظوره است هم براي بيمار و هم براي ماما. 
تخت زیبایی

تخت بیمارستانی