تخت ژنیکولوژی برقی

قیمت اصلی : 27,500,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت ژنیکولوژی برقی

قابلیت ها

تخت معاینه زنان

قیمت 1243   بازدید

تخت معاینه برقی

قیمت 1217   بازدید

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 1245   بازدید

تخت پزشک زنان

قیمت 1290   بازدید