تخت ژنیکولوژی برقی

قیمت اصلی : 7,500,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت ژنیکولوژی برقی

قابلیت ها

تخت پزشک زنان

قیمت 745   بازدید

تخت معاینه مامایی

قیمت 898   بازدید

تخت معاینه برقی

قیمت 695   بازدید

تخت معاینه زنان

قیمت 706   بازدید