تخت معاینه مامایی

قیمت اصلی : 3,200,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه مامایی

قابلیت ها

تخت معاینه زنان زایمان

قیمت 1287   بازدید

تخت معاینه مامایی

قیمت 1543   بازدید

تخت ژنیکولوژی برقی

قیمت 1282   بازدید

تخت معاینه تاشو

قیمت 1246   بازدید