تخت معاینه مامایی

قیمت اصلی : 3,200,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه مامایی

قابلیت ها

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 717   بازدید

تخت پزشک زنان

قیمت 745   بازدید

تخت معاینه زنان

قیمت 706   بازدید

تخت معاینه برقی

قیمت 697   بازدید