تخت بستری


تخت بستری فلزی

تومان 1,400,000

تخت بستری 3 شکن

تومان 3,500,000

تخت بیمارستان

تومان 12,890,000

تخت بیمارستان برقی

تومان 5,840,000

تخت بیمار برقی

تومان 7,300,000

تخت بستری دو شکن

تومان 3,450,000

تخت بیمارستان abs

تومان 3,480,000

تخت ICU

تومان 8,900,000

تخت سی سی یو ccu

تومان 74,000,000

تخت پزشکی برقی

تومان 12,340,000

تخت بستری

تومان