تخت ماساژ پایه فلزی

چرا بايد از تخت ماساژ استفاده کرد؟

درست است که ما مي توانيم روي زمين هم ماساژ بدهيم، ولي به مرور زمان کمر و زانوها آسيب مي بينند.
براي همين بهتر است از تخت ماساژ استفاده کرد.تخت ماساژ مهمترين ابزار يک ماسور مي باشد،
زيرا قرار است مشتري ما روي آن احساس امنيت و آرامش بکند. پس بايد از تختي استفاده کنيم که
ازاستحکام کافي برخوردار باشد و هيچ گونه لقي در آن نباشد.تخت ماساژ نبايد در حين اينکه داريم فرد را ماساژ مي دهيم
حرکت اضافه داشته باشد؛ چرا که اين حرکات اضافه باعث از بين رفتن آرامش و تمرکز مشتري مي شود.

انواع تخت ماساژ

دو نوع تخت ماساژداريم
تخت ماساژثابت: اگر قرار باشد در يک مکان مشخصي باشيم بايد از تخت هاي ثابت استفاده کنيم.
 استفاده از اين نوع تخت ها بهتر است؛ به دليل اينکه از استحکام بيشتري برخوردار است و هم از لحاظ زيبايي شکيل تر است.
تخت ماساژپرتابل:  نام ديگر اين نوع تخت ها تخت هاي متحرک و قابل حمل مي باشد.اگر قرار باشد ما جابجا شويم و خودمان به سراغ مشتري برويم بهتر است از تخت هاي پرتابل استفاده کنيم. 
اين تخت ها هم سبک تر است و هم نرم تر است. 
 

تخت ماساژ معمولی

قیمت : 2,340,000

تخت ماساژ فلزی

قیمت : 1,325,000

تخت ماساژ سیار

قیمت : 4,973,000

تخت ماساژ ساده

قیمت : 1,140,000